Gong I – Grundlagen für das Gongspielen, Maria Schmidt-Fieber, 61276 Weilrod, 29.-31.10.21

Palliativbegleitung und „Natur- und Heimatsnoezelen“ mit Klangschalen, Rosemarie Bleil, 61276 Weilrod, 22.-24.10.21
7. September 2020
Klangmassage I, Ramona Bannert, 10823 Berlin, 28.-29.08.21
8. September 2020
Alle anzeigen

Gong I – Grundlagen für das Gongspielen, Maria Schmidt-Fieber, 61276 Weilrod, 29.-31.10.21

//]]>